طرح جدید مجلس و دولت برای سهام عدالت/ 26 هزار میلیارد تومان از سهام عدالت در اختیار دولت است

طرح جدید مجلس و دولت برای سهام عدالت/ 26 هزار میلیارد تومان از سهام عدالت در اختیار دولت است
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح جدید مجلس و دولت برای ساماندهی سهام عدالت خبر داد.

طرح جدید مجلس و دولت برای سهام عدالت/ 26 هزار میلیارد تومان از سهام عدالت در اختیار دولت است

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح جدید مجلس و دولت برای ساماندهی سهام عدالت خبر داد.
طرح جدید مجلس و دولت برای سهام عدالت/ 26 هزار میلیارد تومان از سهام عدالت در اختیار دولت است

View more posts from this author