طرح صالحین با قوت ادامه می‌یابد/ لزوم مسجدمحوری همه اقدامات کلان

طرح صالحین با قوت ادامه می‌یابد/ لزوم مسجدمحوری همه اقدامات کلان
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اقدامات خوبی در بحث گروه‌های جهادی و درمانی و ساماندهی آنها در انجام شده است، گفت: طرح صالحین یکی از طرح‌های کلان کشور است که با قوت ادامه دارد.

طرح صالحین با قوت ادامه می‌یابد/ لزوم مسجدمحوری همه اقدامات کلان

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اقدامات خوبی در بحث گروه‌های جهادی و درمانی و ساماندهی آنها در انجام شده است، گفت: طرح صالحین یکی از طرح‌های کلان کشور است که با قوت ادامه دارد.
طرح صالحین با قوت ادامه می‌یابد/ لزوم مسجدمحوری همه اقدامات کلان

View more posts from this author