طرح ملی تولید کربن فعال از قیر طبیعی برای نخستین بار در کشور

طرح ملی تولید کربن فعال از قیر طبیعی برای نخستین بار در کشور
پژوهشگران سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه در حال اجرای طرح ملی تولید کربن فعال از قیر طبیعی برای نخستین‌بار در سطح کشور هستند.

طرح ملی تولید کربن فعال از قیر طبیعی برای نخستین بار در کشور

پژوهشگران سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه در حال اجرای طرح ملی تولید کربن فعال از قیر طبیعی برای نخستین‌بار در سطح کشور هستند.
طرح ملی تولید کربن فعال از قیر طبیعی برای نخستین بار در کشور

View more posts from this author