طغیان رودخانه‌های «صوفی چای» و «مردق» در مراغه

طغیان رودخانه‌های «صوفی چای» و «مردق» در مراغه
بخشدار بخش مرکزی مراغه گفت: طغیان رودخانه‌های «صوفی چای» و «مردق» به باغ‌ها، پل‌ها و تاسیسات زیربنایی مراغه خسارت زد.

طغیان رودخانه‌های «صوفی چای» و «مردق» در مراغه

بخشدار بخش مرکزی مراغه گفت: طغیان رودخانه‌های «صوفی چای» و «مردق» به باغ‌ها، پل‌ها و تاسیسات زیربنایی مراغه خسارت زد.
طغیان رودخانه‌های «صوفی چای» و «مردق» در مراغه

View more posts from this author