طلایی‌پوشان نایب‌قهرمان شدند

طلایی‌پوشان نایب‌قهرمان شدند
لیگ برتر شمشیربازی بانوان با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد اسلامی و نایب‌قهرمانی سپاهان پایان یافت.

طلایی‌پوشان نایب‌قهرمان شدند

لیگ برتر شمشیربازی بانوان با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد اسلامی و نایب‌قهرمانی سپاهان پایان یافت.
طلایی‌پوشان نایب‌قهرمان شدند

View more posts from this author