طناب تملک اراضی همچنان بر گردن نقاط کور ترافیکی شهر بیرجند

طناب تملک اراضی همچنان بر گردن نقاط کور ترافیکی شهر بیرجند
تصمیم‌گیری برای رفع نقاط کور ترافیکی مرکز شهر بیرجند سال‌هاست که لابه‌لای صفحاتی از مصوبات و برنامه‌ریزی‌ها جابه‌جا می‌شود؛ اما ظاهراً تملک اراضی در این مناطق روند کار را با مشکل مواجه کرده است.

طناب تملک اراضی همچنان بر گردن نقاط کور ترافیکی شهر بیرجند

تصمیم‌گیری برای رفع نقاط کور ترافیکی مرکز شهر بیرجند سال‌هاست که لابه‌لای صفحاتی از مصوبات و برنامه‌ریزی‌ها جابه‌جا می‌شود؛ اما ظاهراً تملک اراضی در این مناطق روند کار را با مشکل مواجه کرده است.
طناب تملک اراضی همچنان بر گردن نقاط کور ترافیکی شهر بیرجند

خرید بک لینک

دانلود سرا

View more posts from this author