ظرفیت‌های بومی سیستان و بلوچستان زمینه‌ساز توسعه‌یافتگی است

ظرفیت‌های بومی سیستان و بلوچستان زمینه‌ساز توسعه‌یافتگی است
دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب گفت: ظرفیت‌های بومی منطقه می‌تواند زمینه رشد و توسعه یافتگی را فراهم کند و علاوه بر اشتغالزایی، تاثیر مستقیمی در بهبود وضع معیشت مردم دارد.

ظرفیت‌های بومی سیستان و بلوچستان زمینه‌ساز توسعه‌یافتگی است

دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب گفت: ظرفیت‌های بومی منطقه می‌تواند زمینه رشد و توسعه یافتگی را فراهم کند و علاوه بر اشتغالزایی، تاثیر مستقیمی در بهبود وضع معیشت مردم دارد.
ظرفیت‌های بومی سیستان و بلوچستان زمینه‌ساز توسعه‌یافتگی است

View more posts from this author