ظرفیت‌های صنعتی و معدنی کشور به درستی به کار گرفته شوند

ظرفیت‌های صنعتی و معدنی کشور به درستی به کار گرفته شوند
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی کشور تاکید کرد.

ظرفیت‌های صنعتی و معدنی کشور به درستی به کار گرفته شوند

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی کشور تاکید کرد.
ظرفیت‌های صنعتی و معدنی کشور به درستی به کار گرفته شوند

View more posts from this author