ظرفیت‌های نوآوری نسل جوان را به کار خواهیم انداخت/ کارآفرینان نقش مهمی در بهبود اقتصاد دارند

ظرفیت‌های نوآوری نسل جوان را به کار خواهیم انداخت/ کارآفرینان نقش مهمی در بهبود اقتصاد دارند
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: بیشترین توان خود را بر استفاده از ظرفیت‌های نوآوری نسل جوان به کار خواهیم انداخت.

ظرفیت‌های نوآوری نسل جوان را به کار خواهیم انداخت/ کارآفرینان نقش مهمی در بهبود اقتصاد دارند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: بیشترین توان خود را بر استفاده از ظرفیت‌های نوآوری نسل جوان به کار خواهیم انداخت.
ظرفیت‌های نوآوری نسل جوان را به کار خواهیم انداخت/ کارآفرینان نقش مهمی در بهبود اقتصاد دارند

View more posts from this author