ظرفیت خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به‌کارگیری شود

ظرفیت خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به‌کارگیری شود
معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: باید از ظرفیت خیرین استفاده کرد تا زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد را به آغوش خانواده بازگرداند.

ظرفیت خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به‌کارگیری شود

معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: باید از ظرفیت خیرین استفاده کرد تا زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد را به آغوش خانواده بازگرداند.
ظرفیت خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به‌کارگیری شود

روزنامه قانون

View more posts from this author