عاجز بودن در تصمیم‌گیری‌ ویژگی عمومی دولت روحانی/ ایجاد فرصت شغلی جدید هیچ، فرصت شغلی قبلی هم از بین رفته است!

عاجز بودن در تصمیم‌گیری‌ ویژگی عمومی دولت روحانی/ ایجاد فرصت شغلی جدید هیچ، فرصت شغلی قبلی هم از بین رفته است!
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: در طول چهار سال گذشته نه‌ تنها فرصت شغلی جدیدی ایجاد نشده بلکه فرصت‌های شغلی قبلی نیز از بین رفته و بیکاری افزایش یافته است.

عاجز بودن در تصمیم‌گیری‌ ویژگی عمومی دولت روحانی/ ایجاد فرصت شغلی جدید هیچ، فرصت شغلی قبلی هم از بین رفته است!

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: در طول چهار سال گذشته نه‌ تنها فرصت شغلی جدیدی ایجاد نشده بلکه فرصت‌های شغلی قبلی نیز از بین رفته و بیکاری افزایش یافته است.
عاجز بودن در تصمیم‌گیری‌ ویژگی عمومی دولت روحانی/ ایجاد فرصت شغلی جدید هیچ، فرصت شغلی قبلی هم از بین رفته است!

View more posts from this author