عارضه خاصی در اهدای سلول بنیادی وجود ندارد

عارضه خاصی در اهدای سلول بنیادی وجود ندارد
مدیرکل انتقال خون استان قم گفت: در صورت نیاز به پیوند استخوان، فرد اهداکننده به مرکز پیوند اعضا برای دریافت سلول بنیادی دعوت می‌شود و عارضه جدی برای فرد ندارد.

عارضه خاصی در اهدای سلول بنیادی وجود ندارد

مدیرکل انتقال خون استان قم گفت: در صورت نیاز به پیوند استخوان، فرد اهداکننده به مرکز پیوند اعضا برای دریافت سلول بنیادی دعوت می‌شود و عارضه جدی برای فرد ندارد.
عارضه خاصی در اهدای سلول بنیادی وجود ندارد

View more posts from this author