عاشقان سوار بر شانه‌های علم تا خانه ابدی/ تشییع 2 شهید گمنام در دانشگاه مهاجر

عاشقان سوار بر شانه‌های علم تا خانه ابدی/ تشییع 2 شهید گمنام در دانشگاه مهاجر
پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس بر روی دستان دانشجویان و اساتید در دانشکده فنی شهید مهاجر تشییع و تدفین شدند.

عاشقان سوار بر شانه‌های علم تا خانه ابدی/ تشییع 2 شهید گمنام در دانشگاه مهاجر

پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس بر روی دستان دانشجویان و اساتید در دانشکده فنی شهید مهاجر تشییع و تدفین شدند.
عاشقان سوار بر شانه‌های علم تا خانه ابدی/ تشییع 2 شهید گمنام در دانشگاه مهاجر

View more posts from this author