عالم در سرور میلاد زینت بندگان خدا/ وقتی «دعا» سلاح یک امام بود

عالم در سرور میلاد زینت بندگان خدا/ وقتی «دعا» سلاح یک امام بود
امروز روزی دیگر از صفحات تاریخ ورق می‌خورد و زمان روزی را بشارت می‌دهد که سرور ساجدان و زینت عابدان چشم به دنیا می‌گشاید و به اوجی از بندگی نائل می‌شود که خداوند خود بر او مباهات می‌کند.

عالم در سرور میلاد زینت بندگان خدا/ وقتی «دعا» سلاح یک امام بود

امروز روزی دیگر از صفحات تاریخ ورق می‌خورد و زمان روزی را بشارت می‌دهد که سرور ساجدان و زینت عابدان چشم به دنیا می‌گشاید و به اوجی از بندگی نائل می‌شود که خداوند خود بر او مباهات می‌کند.
عالم در سرور میلاد زینت بندگان خدا/ وقتی «دعا» سلاح یک امام بود

بک لینک رنک 6

دانلود موزیک

View more posts from this author