عبور آزاده کهگیلویه و بویراحمدی از 7 خان مرگ/دادگری که در بیدادگاه الرمادی هرگز تسلیم نشد

عبور آزاده کهگیلویه و بویراحمدی از 7 خان مرگ/دادگری که در بیدادگاه الرمادی هرگز تسلیم نشد
بعد از آن ما را جایی نشاندند در همین حین یک جوان عراقی قصد داشت با بولدوزر از روی ما رد شود که افسر عراقی بازهم مانع شد.

عبور آزاده کهگیلویه و بویراحمدی از 7 خان مرگ/دادگری که در بیدادگاه الرمادی هرگز تسلیم نشد

بعد از آن ما را جایی نشاندند در همین حین یک جوان عراقی قصد داشت با بولدوزر از روی ما رد شود که افسر عراقی بازهم مانع شد.
عبور آزاده کهگیلویه و بویراحمدی از 7 خان مرگ/دادگری که در بیدادگاه الرمادی هرگز تسلیم نشد

View more posts from this author