عبور و مرور در حریم قانونی راه‌آهن غیرقانونی است/ افزایش متقاضیان سفر با قطار

عبور و مرور در حریم قانونی راه‌آهن غیرقانونی است/ افزایش متقاضیان سفر با قطار
مدیرکل راه‌آهن شمالغرب کشور با بیان اینکه عبور کردن و یا عبور دادن از حریم قانونی راه‌آهن غیرقانونی است و در صورت وقوع حادثه مشمول دریافت جریمه می‌شود، گفت: هر اقدامی برای عبور و مرور باید از محل‌های مشخص شده انجام شود.

عبور و مرور در حریم قانونی راه‌آهن غیرقانونی است/ افزایش متقاضیان سفر با قطار

مدیرکل راه‌آهن شمالغرب کشور با بیان اینکه عبور کردن و یا عبور دادن از حریم قانونی راه‌آهن غیرقانونی است و در صورت وقوع حادثه مشمول دریافت جریمه می‌شود، گفت: هر اقدامی برای عبور و مرور باید از محل‌های مشخص شده انجام شود.
عبور و مرور در حریم قانونی راه‌آهن غیرقانونی است/ افزایش متقاضیان سفر با قطار

View more posts from this author