عبور کالای قاچاق از مبادی رسمی با تقویت سیستم ایکس‌ری کنترل می‌شود/ بیش از 70 درصد کوله‌بران تحت نظارت دقیق قرار گرفتند

عبور کالای قاچاق از مبادی رسمی با تقویت سیستم ایکس‌ری کنترل می‌شود/ بیش از 70 درصد کوله‌بران تحت نظارت دقیق قرار گرفتند
وزیر کشور با اشاره به اینکه عبور کالای قاچاق از مبادی رسمی با تقویت سیستم ایکس‌ری کنترل می‌شود، گفت: بیش از 70 درصد کوله‌بران تحت نظارت دقیق قرار گرفتند.

عبور کالای قاچاق از مبادی رسمی با تقویت سیستم ایکس‌ری کنترل می‌شود/ بیش از 70 درصد کوله‌بران تحت نظارت دقیق قرار گرفتند

وزیر کشور با اشاره به اینکه عبور کالای قاچاق از مبادی رسمی با تقویت سیستم ایکس‌ری کنترل می‌شود، گفت: بیش از 70 درصد کوله‌بران تحت نظارت دقیق قرار گرفتند.
عبور کالای قاچاق از مبادی رسمی با تقویت سیستم ایکس‌ری کنترل می‌شود/ بیش از 70 درصد کوله‌بران تحت نظارت دقیق قرار گرفتند

View more posts from this author