عدم برنامه‌ریزی دولت برای کشت سالانه و استفاده بهینه از ظرفیت کشاورزی

عدم برنامه‌ریزی دولت برای کشت سالانه و استفاده بهینه از ظرفیت کشاورزی
عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: دولت برای کشت سالانه و استفاده بهینه از ظرفیت کشاورزی برنامه‌ریزی نمی‌‌کند.

عدم برنامه‌ریزی دولت برای کشت سالانه و استفاده بهینه از ظرفیت کشاورزی

عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: دولت برای کشت سالانه و استفاده بهینه از ظرفیت کشاورزی برنامه‌ریزی نمی‌‌کند.
عدم برنامه‌ریزی دولت برای کشت سالانه و استفاده بهینه از ظرفیت کشاورزی

View more posts from this author