عدم تکمیل بیش از 18 کیلومتر از خطوط ریلی غرب کشور

عدم تکمیل بیش از 18 کیلومتر از خطوط ریلی غرب کشور
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کار تکمیل بیش از 18 کیلومتر خطوط ریلی غرب کشور هنوز باقی مانده است.

عدم تکمیل بیش از 18 کیلومتر از خطوط ریلی غرب کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کار تکمیل بیش از 18 کیلومتر خطوط ریلی غرب کشور هنوز باقی مانده است.
عدم تکمیل بیش از 18 کیلومتر از خطوط ریلی غرب کشور

View more posts from this author