عدم متناسب‌سازی کتاب‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی

عدم متناسب‌سازی کتاب‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی
پژوهشگر علوم آموزشی و پژوهشی گفت: در سال‌های اخیر در بسیاری از مقاطع تحصیلی به ویژه مقطع ابتدایی کتاب‌ها متناسب‌سازی نشده است و دانش‌آموزان با مشکل جدی روبرو هستند.

عدم متناسب‌سازی کتاب‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی

پژوهشگر علوم آموزشی و پژوهشی گفت: در سال‌های اخیر در بسیاری از مقاطع تحصیلی به ویژه مقطع ابتدایی کتاب‌ها متناسب‌سازی نشده است و دانش‌آموزان با مشکل جدی روبرو هستند.
عدم متناسب‌سازی کتاب‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی

View more posts from this author