عدم مدیریت منابع آبی از دلایل خشک شدن تالاب میانکاله است

عدم مدیریت منابع آبی از دلایل خشک شدن تالاب میانکاله است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران عدم مدیریت منابع آبی را از دلایل خشک شدن تالاب میانکاله عنوان کرد و گفت: احداث سدهای خاکی، لاستیکی، آبی، بتنی بر روی رودخانه‌ها و آبراهه‌ها یکی از علل خشک‌شدن تالاب میانکاله است.

عدم مدیریت منابع آبی از دلایل خشک شدن تالاب میانکاله است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران عدم مدیریت منابع آبی را از دلایل خشک شدن تالاب میانکاله عنوان کرد و گفت: احداث سدهای خاکی، لاستیکی، آبی، بتنی بر روی رودخانه‌ها و آبراهه‌ها یکی از علل خشک‌شدن تالاب میانکاله است.
عدم مدیریت منابع آبی از دلایل خشک شدن تالاب میانکاله است

View more posts from this author