عدم مناسب‌سازی مساجد برای بهره‌مندی معلولان زنجانی

عدم مناسب‌سازی مساجد برای بهره‌مندی معلولان زنجانی
مدیرعامل جامعه معلولین استان زنجان گفت: مساجد برای حضور و تردد معلولان مناسب‌سازی نشده و معلولان در این زمینه مشکلات زیادی دارند.

عدم مناسب‌سازی مساجد برای بهره‌مندی معلولان زنجانی

مدیرعامل جامعه معلولین استان زنجان گفت: مساجد برای حضور و تردد معلولان مناسب‌سازی نشده و معلولان در این زمینه مشکلات زیادی دارند.
عدم مناسب‌سازی مساجد برای بهره‌مندی معلولان زنجانی

روزنامه قانون

View more posts from this author