عده‌ای در موضوع طرح جامع کلانشهر اهواز لابی می‌کنند

عده‌ای در موضوع طرح جامع کلانشهر اهواز لابی می‌کنند
نماینده اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس گفت: عده‌ای در موضوع طرح جامع کلانشهر اهواز لابی می‌کنند و هنوز هم پس از گذشت یک سال، این طرح در وزارت راه و شهرسازی باقی مانده است.

عده‌ای در موضوع طرح جامع کلانشهر اهواز لابی می‌کنند

نماینده اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس گفت: عده‌ای در موضوع طرح جامع کلانشهر اهواز لابی می‌کنند و هنوز هم پس از گذشت یک سال، این طرح در وزارت راه و شهرسازی باقی مانده است.
عده‌ای در موضوع طرح جامع کلانشهر اهواز لابی می‌کنند

View more posts from this author