عرضه کالای داخلی با برند خارجی امکان‌پذیر نیست/ دولت باید نظارت بر کیفیت و قیمت کالا را افزایش دهد

عرضه کالای داخلی با برند خارجی امکان‌پذیر نیست/ دولت باید نظارت بر کیفیت و قیمت کالا را افزایش دهد
نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس گفت: متاسفانه در کشورمان تقاضا و عرضه در ایام نوروز هیچ‌گاه برابری نمی‌کند و دولت تدبیر و امید باید به اجبار، نظارت بر کیفیت و قیمت کالا را افزایش دهد.

عرضه کالای داخلی با برند خارجی امکان‌پذیر نیست/ دولت باید نظارت بر کیفیت و قیمت کالا را افزایش دهد

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس گفت: متاسفانه در کشورمان تقاضا و عرضه در ایام نوروز هیچ‌گاه برابری نمی‌کند و دولت تدبیر و امید باید به اجبار، نظارت بر کیفیت و قیمت کالا را افزایش دهد.
عرضه کالای داخلی با برند خارجی امکان‌پذیر نیست/ دولت باید نظارت بر کیفیت و قیمت کالا را افزایش دهد

View more posts from this author