عزت ارتش تولید اسلحه و تجهیزات داخلی است/ پیشرفت نظامی ایران مشهود است

عزت ارتش تولید اسلحه و تجهیزات داخلی است/ پیشرفت نظامی ایران مشهود است
امام جمعه اصفهان گفت: عزت ارتش به این است که اسلحه و تجهیزاتش را خود می‌سازد و مسؤولان کشور تصمیم می‌گیرند که در چه جایی این تسلیحات استفاده شود، در حالی که کشورهای عربی پول پرداخت کرده و تسلیحات خریداری می‌کنند.

عزت ارتش تولید اسلحه و تجهیزات داخلی است/ پیشرفت نظامی ایران مشهود است

امام جمعه اصفهان گفت: عزت ارتش به این است که اسلحه و تجهیزاتش را خود می‌سازد و مسؤولان کشور تصمیم می‌گیرند که در چه جایی این تسلیحات استفاده شود، در حالی که کشورهای عربی پول پرداخت کرده و تسلیحات خریداری می‌کنند.
عزت ارتش تولید اسلحه و تجهیزات داخلی است/ پیشرفت نظامی ایران مشهود است

View more posts from this author