عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در‌گذشت

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در‌گذشت
محمد‌رضا عليزاده عضو مازندرانی و حقوق‌دان شورای نگهبان دقایقی قبل در‌گذشت.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در‌گذشت

محمد‌رضا عليزاده عضو مازندرانی و حقوق‌دان شورای نگهبان دقایقی قبل در‌گذشت.
عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در‌گذشت

View more posts from this author