عفت‌ورزی در سبک زندگی اسلامی رعایت شود

عفت‌ورزی در سبک زندگی اسلامی رعایت شود
عضو هیأت علمی پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث گفت: فرد باید براساس سبک زندگی اسلامی عفت‌ورزی را رعایت کند و خویشتن دار باشد تا بتواند در برابر محرک‌های جنسی مقاومت کند.

عفت‌ورزی در سبک زندگی اسلامی رعایت شود

عضو هیأت علمی پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث گفت: فرد باید براساس سبک زندگی اسلامی عفت‌ورزی را رعایت کند و خویشتن دار باشد تا بتواند در برابر محرک‌های جنسی مقاومت کند.
عفت‌ورزی در سبک زندگی اسلامی رعایت شود

View more posts from this author