عقب‌ماندگی‌ها در دانشگاه‌های ارومیه ناشی از نگرش سیاسی وزارت علوم است

عقب‌ماندگی‌ها در دانشگاه‌های ارومیه ناشی از نگرش سیاسی وزارت علوم است
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: عقب‌ماندگی‌ها در دانشگاه‌های ارومیه ناشی از نگرش سیاسی وزارت علوم به استان آذربایجان غربی است.

عقب‌ماندگی‌ها در دانشگاه‌های ارومیه ناشی از نگرش سیاسی وزارت علوم است

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: عقب‌ماندگی‌ها در دانشگاه‌های ارومیه ناشی از نگرش سیاسی وزارت علوم به استان آذربایجان غربی است.
عقب‌ماندگی‌ها در دانشگاه‌های ارومیه ناشی از نگرش سیاسی وزارت علوم است

View more posts from this author