علت اعتراض صنفی نفت‌کش‌ها چیست؟/ روال عادی پمپ بنزین‌ها تا ساعاتی دیگر

علت اعتراض صنفی نفت‌کش‌ها چیست؟/ روال عادی پمپ بنزین‌ها تا ساعاتی دیگر
یکی از رانندگان، دلیل اعتراض صنفی کامیون‌دارانِ حمل سوخت را اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، قانون جدید سپهتن و کم بودن کرایه‌ها عنوان کرد.

علت اعتراض صنفی نفت‌کش‌ها چیست؟/ روال عادی پمپ بنزین‌ها تا ساعاتی دیگر

یکی از رانندگان، دلیل اعتراض صنفی کامیون‌دارانِ حمل سوخت را اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، قانون جدید سپهتن و کم بودن کرایه‌ها عنوان کرد.
علت اعتراض صنفی نفت‌کش‌ها چیست؟/ روال عادی پمپ بنزین‌ها تا ساعاتی دیگر

View more posts from this author