علما نباید در برابر دشمنان اسلام سکوت کنند

علما نباید در برابر دشمنان اسلام سکوت کنند
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: امروزه دشمنان اسلام بسیار در تکاپو هستند تا چهره اسلام را خراب کنند و علما نباید در مقابل آنها بدون واکنش بمانند.

علما نباید در برابر دشمنان اسلام سکوت کنند

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: امروزه دشمنان اسلام بسیار در تکاپو هستند تا چهره اسلام را خراب کنند و علما نباید در مقابل آنها بدون واکنش بمانند.
علما نباید در برابر دشمنان اسلام سکوت کنند

View more posts from this author