علمداری که هیچ‌گاه برای سلامتی‌ خود دعا نکرد/ آنهایی که خواب آمریکایی شدن را می‌بینند، جای‌شان در این کشور نیست

علمداری که هیچ‌گاه برای سلامتی‌ خود دعا نکرد/ آنهایی که خواب آمریکایی شدن را می‌بینند، جای‌شان در این کشور نیست
می‌خواهم به همه آنانی که مردم ما را نشناختند بگویم، ایران کشور امامت و فقاهت است، آنهایی که خواب اروپایی شدن و آمریکایی بودن را می‌بینند، جای‌شان در این کشور نیست؛ اسلام و ولایت با خون مردم این کشور آمیخته است، می‌خواهم به آقا بگویم تا زنده‌ایم، رزمنده‌ایم.

علمداری که هیچ‌گاه برای سلامتی‌ خود دعا نکرد/ آنهایی که خواب آمریکایی شدن را می‌بینند، جای‌شان در این کشور نیست

می‌خواهم به همه آنانی که مردم ما را نشناختند بگویم، ایران کشور امامت و فقاهت است، آنهایی که خواب اروپایی شدن و آمریکایی بودن را می‌بینند، جای‌شان در این کشور نیست؛ اسلام و ولایت با خون مردم این کشور آمیخته است، می‌خواهم به آقا بگویم تا زنده‌ایم، رزمنده‌ایم.
علمداری که هیچ‌گاه برای سلامتی‌ خود دعا نکرد/ آنهایی که خواب آمریکایی شدن را می‌بینند، جای‌شان در این کشور نیست

View more posts from this author