عمده هزینه‌های عمرانی کشور از طریق اوراق و اسناد خزانه تأمین می‌شود

عمده هزینه‌های عمرانی کشور از طریق اوراق و اسناد خزانه تأمین می‌شود
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: دو سال است که عمده هزینه‌های عمرانی مورد نیاز کشور را از طریق اوراق و اسناد خزانه تأمین می‌کنیم.

عمده هزینه‌های عمرانی کشور از طریق اوراق و اسناد خزانه تأمین می‌شود

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: دو سال است که عمده هزینه‌های عمرانی مورد نیاز کشور را از طریق اوراق و اسناد خزانه تأمین می‌کنیم.
عمده هزینه‌های عمرانی کشور از طریق اوراق و اسناد خزانه تأمین می‌شود

View more posts from this author