عمر آیت‌الله شاه‌آبادی در مسیر نشر اسلام و مکتب اهل بیت (ع) سپری شد

عمر آیت‌الله شاه‌آبادی در مسیر نشر اسلام و مکتب اهل بیت (ع) سپری شد
یکی از مراجع تقلید گفت: آیت‌الله شاه‌آبادی عمر با برکت خود را در جهات مختلف براى نشر اسلام و مکتب اهل بیت (ع) سپرى کرد و آثار گرانقدرى از خود به یادگار گذاشت.

عمر آیت‌الله شاه‌آبادی در مسیر نشر اسلام و مکتب اهل بیت (ع) سپری شد

یکی از مراجع تقلید گفت: آیت‌الله شاه‌آبادی عمر با برکت خود را در جهات مختلف براى نشر اسلام و مکتب اهل بیت (ع) سپرى کرد و آثار گرانقدرى از خود به یادگار گذاشت.
عمر آیت‌الله شاه‌آبادی در مسیر نشر اسلام و مکتب اهل بیت (ع) سپری شد

View more posts from this author