عملکرد بهزیستی نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد

عملکرد بهزیستی نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد
امام جمعه اراک گفت: سازمان بهزیستی سازمانی ارزشی، هدف‌دار و خدمت‌رسان و متولی پیشگیری از آسیب‌ها و ساماندهی معضلات محرومان، مددجویان و معلولان و اقشار آسیب پذیر جامعه است که باید به درستی به وظیفه خود عمل کند.

عملکرد بهزیستی نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد

امام جمعه اراک گفت: سازمان بهزیستی سازمانی ارزشی، هدف‌دار و خدمت‌رسان و متولی پیشگیری از آسیب‌ها و ساماندهی معضلات محرومان، مددجویان و معلولان و اقشار آسیب پذیر جامعه است که باید به درستی به وظیفه خود عمل کند.
عملکرد بهزیستی نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد

View more posts from this author