عملکرد حجتی در مهار نوسانات بازار میوه مناسب نبود

عملکرد حجتی در مهار نوسانات بازار میوه مناسب نبود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عملکرد حجتی در مهار نوسانات بازار میوه گفت: عملکرد حجتی درخصوص بازار مرغ و تخم‌مرغ همچنین نوسانات میوه و محصولات کشاروزی مناسب نبوده است.

عملکرد حجتی در مهار نوسانات بازار میوه مناسب نبود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عملکرد حجتی در مهار نوسانات بازار میوه گفت: عملکرد حجتی درخصوص بازار مرغ و تخم‌مرغ همچنین نوسانات میوه و محصولات کشاروزی مناسب نبوده است.
عملکرد حجتی در مهار نوسانات بازار میوه مناسب نبود

View more posts from this author