عملکرد خوبی در اقتصاد و صنعت نداشته‌ایم

عملکرد خوبی در اقتصاد و صنعت نداشته‌ایم
قائم‌مقام دبیرکل خانه کارگر گفت: در بحث صنعت کارهایی انجام‌ شده است، اما عملکردها قابل قبول نیست و باید پیگیری بیشتری شود.

عملکرد خوبی در اقتصاد و صنعت نداشته‌ایم

قائم‌مقام دبیرکل خانه کارگر گفت: در بحث صنعت کارهایی انجام‌ شده است، اما عملکردها قابل قبول نیست و باید پیگیری بیشتری شود.
عملکرد خوبی در اقتصاد و صنعت نداشته‌ایم

View more posts from this author