عملیات اجرایی سد خاییز آغاز شد

عملیات اجرایی سد خاییز آغاز شد
با حضور وزیر نیرو، عملیاتی اجرایی سد خاییز در شهرستان تنگستان واقع در استان بوشهر آغاز شد.

عملیات اجرایی سد خاییز آغاز شد

با حضور وزیر نیرو، عملیاتی اجرایی سد خاییز در شهرستان تنگستان واقع در استان بوشهر آغاز شد.
عملیات اجرایی سد خاییز آغاز شد

View more posts from this author