عملیات انتقال اجساد متوقف شد/ نامناسب بودن شرایط جوی ممکن است عملیات را تا جمعه به تعویق بیندازد

عملیات انتقال اجساد متوقف شد/ نامناسب بودن شرایط جوی ممکن است عملیات را تا جمعه به تعویق بیندازد
استاندار اصفهان گفت: با تاریکی هوا عملیاتی برای انتقال اجساد انجام نخواهد شد و تاکنون جسدی را از پیکرهای مشاهده‌شده به پایین منتقل نکرده‌ایم.

عملیات انتقال اجساد متوقف شد/ نامناسب بودن شرایط جوی ممکن است عملیات را تا جمعه به تعویق بیندازد

استاندار اصفهان گفت: با تاریکی هوا عملیاتی برای انتقال اجساد انجام نخواهد شد و تاکنون جسدی را از پیکرهای مشاهده‌شده به پایین منتقل نکرده‌ایم.
عملیات انتقال اجساد متوقف شد/ نامناسب بودن شرایط جوی ممکن است عملیات را تا جمعه به تعویق بیندازد

View more posts from this author