عملیات جدید جست‌وجو تا روز جمعه ممکن نیست

عملیات جدید جست‌وجو تا روز جمعه ممکن نیست
استاندار اصفهان گفت: در حال حاضر عملیات جست‌وجو متوقف شده است و تا روز جمعه امکان جست‌وجو نیست اما هر زمان که شرایط جوی اجازه دهد، مجدد کار را آغاز خواهیم کرد.

عملیات جدید جست‌وجو تا روز جمعه ممکن نیست

استاندار اصفهان گفت: در حال حاضر عملیات جست‌وجو متوقف شده است و تا روز جمعه امکان جست‌وجو نیست اما هر زمان که شرایط جوی اجازه دهد، مجدد کار را آغاز خواهیم کرد.
عملیات جدید جست‌وجو تا روز جمعه ممکن نیست

View more posts from this author