عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب در روستاهای بخش موسیان

عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب در روستاهای بخش موسیان
فرماندار دهلران گفت: عملیات حفاری تعداد 3 حلقه چاه آب شرب در روستاهای بخش موسیان در دست اقدام است.

عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب در روستاهای بخش موسیان

فرماندار دهلران گفت: عملیات حفاری تعداد 3 حلقه چاه آب شرب در روستاهای بخش موسیان در دست اقدام است.
عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب در روستاهای بخش موسیان

آپدیت نود 32 سشنبه

بازی

View more posts from this author