عملیات کانتینری در پیشرفته‌ترین بندر ایران به مرز 2.2 میلیون TEU رسید/ رشد ۵۱ درصدی ترانشیپ در بندر شهیدرجایی

عملیات کانتینری در پیشرفته‌ترین بندر ایران به مرز 2.2 میلیون TEU رسید/ رشد ۵۱ درصدی ترانشیپ در بندر شهیدرجایی
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از افزایش ۵۱ درصدی ترانشیپ و جابه‌جایی نزدیک به ۲,۲ میلیون TEU کانتینر در بندر شهیدرجایی از ابتدای سال‌جاری تاکنون خبر داد.

عملیات کانتینری در پیشرفته‌ترین بندر ایران به مرز 2.2 میلیون TEU رسید/ رشد ۵۱ درصدی ترانشیپ در بندر شهیدرجایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از افزایش ۵۱ درصدی ترانشیپ و جابه‌جایی نزدیک به ۲,۲ میلیون TEU کانتینر در بندر شهیدرجایی از ابتدای سال‌جاری تاکنون خبر داد.
عملیات کانتینری در پیشرفته‌ترین بندر ایران به مرز 2.2 میلیون TEU رسید/ رشد ۵۱ درصدی ترانشیپ در بندر شهیدرجایی

View more posts from this author