عمل به شعار سال اقدامات جهادی همه را می‌طلبد

عمل به شعار سال اقدامات جهادی همه را می‌طلبد
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی
گفت: عمل به شعار سال اقدامات جهادی همه را می‌طلبد.

عمل به شعار سال اقدامات جهادی همه را می‌طلبد

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی
گفت: عمل به شعار سال اقدامات جهادی همه را می‌طلبد.
عمل به شعار سال اقدامات جهادی همه را می‌طلبد

View more posts from this author