غربی‌ها تعهدات خود در برجام را عملی نمی‌کنند

غربی‌ها تعهدات خود در برجام را عملی نمی‌کنند
یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه مادی‌گرایان و دنیاپرستان در مواجهه با اولیا الهی همواره صلح را زیرپاگذاشتند گفت: در مسأله برجام شاهد بودیم که ایران اسلامی به تعهدات خود پایبند بود اما طرف مقابل شرایط را زیرپا گذاشته و تعهدات را عملی نمی‌کند.

غربی‌ها تعهدات خود در برجام را عملی نمی‌کنند

یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه مادی‌گرایان و دنیاپرستان در مواجهه با اولیا الهی همواره صلح را زیرپاگذاشتند گفت: در مسأله برجام شاهد بودیم که ایران اسلامی به تعهدات خود پایبند بود اما طرف مقابل شرایط را زیرپا گذاشته و تعهدات را عملی نمی‌کند.
غربی‌ها تعهدات خود در برجام را عملی نمی‌کنند

بازی

View more posts from this author