غرق شدن جوان 19 ساله حین شنا در استخر دانشگاه آزاد ساری

غرق شدن جوان 19 ساله حین شنا در استخر دانشگاه آزاد ساری
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان مازندران از غرق شدن جوان 19 ساله در استخر دانشگاه آزاد ساری خبر داد.

غرق شدن جوان 19 ساله حین شنا در استخر دانشگاه آزاد ساری

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان مازندران از غرق شدن جوان 19 ساله در استخر دانشگاه آزاد ساری خبر داد.
غرق شدن جوان 19 ساله حین شنا در استخر دانشگاه آزاد ساری

View more posts from this author