غلظت گرد و غبار در سوسنگرد به 8 برابر حد مجاز رسید

غلظت گرد و غبار در سوسنگرد به 8 برابر حد مجاز رسید
میزان گرد و غبار در سوسنگرد به یک هزار و 245 میکروگرم بر متر مکعب یعنی 8 برابر حد مجاز رسید.

غلظت گرد و غبار در سوسنگرد به 8 برابر حد مجاز رسید

میزان گرد و غبار در سوسنگرد به یک هزار و 245 میکروگرم بر متر مکعب یعنی 8 برابر حد مجاز رسید.
غلظت گرد و غبار در سوسنگرد به 8 برابر حد مجاز رسید

View more posts from this author