غیرت ایرانی ایجاب می‌کند به سمت کالای ایرانی برویم/برخی مسوولان از شعار سال فاصله می‌گیرند

غیرت ایرانی ایجاب می‌کند به سمت کالای ایرانی برویم/برخی مسوولان از شعار سال فاصله می‌گیرند
امام جمعه خرم‌آباد گفت: غیرت ایرانی ایجاب می‌کند به سمت کالای ایرانی برویم، کما اینکه خرید کالای ایرانی موجب رونق اقتصادی و اشتغال می‌شود.

غیرت ایرانی ایجاب می‌کند به سمت کالای ایرانی برویم/برخی مسوولان از شعار سال فاصله می‌گیرند

امام جمعه خرم‌آباد گفت: غیرت ایرانی ایجاب می‌کند به سمت کالای ایرانی برویم، کما اینکه خرید کالای ایرانی موجب رونق اقتصادی و اشتغال می‌شود.
غیرت ایرانی ایجاب می‌کند به سمت کالای ایرانی برویم/برخی مسوولان از شعار سال فاصله می‌گیرند

View more posts from this author