فاجعه خروج ریال از کشور/ برق دارایی زنجان، سرمایه‎گذار خودروی برقی را گرفت

فاجعه خروج ریال از کشور/ برق دارایی زنجان، سرمایه‎گذار خودروی برقی را گرفت
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه به دنبال بررسی حساب شخصی، سرمایه‎گذار تولید خودروی برقی در زنجان از سرمایه‎گذاری خود منصرف شده است، گفت: ورود به تراکنش حساب شخصی صاحبان صنایع فاجعه بزرگی چون خروج ریال به صورت ارز از کشور را به دنبال دارد.

فاجعه خروج ریال از کشور/ برق دارایی زنجان، سرمایه‎گذار خودروی برقی را گرفت

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه به دنبال بررسی حساب شخصی، سرمایه‎گذار تولید خودروی برقی در زنجان از سرمایه‎گذاری خود منصرف شده است، گفت: ورود به تراکنش حساب شخصی صاحبان صنایع فاجعه بزرگی چون خروج ریال به صورت ارز از کشور را به دنبال دارد.
فاجعه خروج ریال از کشور/ برق دارایی زنجان، سرمایه‎گذار خودروی برقی را گرفت

View more posts from this author