فاز نخست آزادراه تهران ـ شمال تا شهریورماه به بهره‌برداری می‌رسد

فاز نخست آزادراه تهران ـ شمال تا شهریورماه به بهره‌برداری می‌رسد
استاندار البرز گفت: فاز نخست آزادراه تهران ـ شمال تا شهریورماه به بهره‌برداری می‌رسد که بخشی از ترافیک این استان را تعدیل خواهد کرد.

فاز نخست آزادراه تهران ـ شمال تا شهریورماه به بهره‌برداری می‌رسد

استاندار البرز گفت: فاز نخست آزادراه تهران ـ شمال تا شهریورماه به بهره‌برداری می‌رسد که بخشی از ترافیک این استان را تعدیل خواهد کرد.
فاز نخست آزادراه تهران ـ شمال تا شهریورماه به بهره‌برداری می‌رسد

View more posts from this author