فتح خرمشهر پیام‌آور عزت و استقامت ملت ایران است/ برگزاری بیش از 130 برنامه متنوع به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

فتح خرمشهر پیام‌آور عزت و استقامت ملت ایران است/ برگزاری بیش از 130 برنامه متنوع به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر
دبیر بزرگداشت حماسه سوم خرداد گفت: فتح خرمشهر پیام‌آور عزت و استقامت ملت ایران است.

فتح خرمشهر پیام‌آور عزت و استقامت ملت ایران است/ برگزاری بیش از 130 برنامه متنوع به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

دبیر بزرگداشت حماسه سوم خرداد گفت: فتح خرمشهر پیام‌آور عزت و استقامت ملت ایران است.
فتح خرمشهر پیام‌آور عزت و استقامت ملت ایران است/ برگزاری بیش از 130 برنامه متنوع به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

View more posts from this author