فتح مرتفع‌ترین قله‌های جهانی با یک پا/ جانبازی؛ مانعی که برای فتح قله‌ها مانع نبود

فتح مرتفع‌ترین قله‌های جهانی با یک پا/ جانبازی؛ مانعی که برای فتح قله‌ها مانع نبود
جانبازی که با یک پا فاتح قله‌های بزرگ ایران و جهان است می‌گوید، هنگامی که در محاصره‌ دشمن بودم و بر اثر اصابت بمب خوشه‌ای دشمن، پای مصنوعی‌ام از جا کنده شد هرگز لحظه‌ای از آرمان‌هایم فاصله نگرفتم و نخواهم گرفت.

فتح مرتفع‌ترین قله‌های جهانی با یک پا/ جانبازی؛ مانعی که برای فتح قله‌ها مانع نبود

جانبازی که با یک پا فاتح قله‌های بزرگ ایران و جهان است می‌گوید، هنگامی که در محاصره‌ دشمن بودم و بر اثر اصابت بمب خوشه‌ای دشمن، پای مصنوعی‌ام از جا کنده شد هرگز لحظه‌ای از آرمان‌هایم فاصله نگرفتم و نخواهم گرفت.
فتح مرتفع‌ترین قله‌های جهانی با یک پا/ جانبازی؛ مانعی که برای فتح قله‌ها مانع نبود

View more posts from this author